Lönsam butik tack vare linskunderna -
hur tänker ni då?


Under lördagen på Optik Mässan 2018 höll mässan ett välbesökt seminarium med en panel bestående av optiker med olika bakgrund och erfarenheter för att samtala runt ämnet ”Lönsam butik tack vare kontaktlinskunderna – hur tänkte ni då?”.
 
Panelen bestod utav fem optiker, Jenny Sandh, Per-Åke Östman, Johanna Edholm, Eva Söderqvist och Sofia Zetterström.
Moderator för seminariet var Harald Angström. Harald har en lång erfarenhet från optikbranschen både nationellt och internationellt.
 
Målet för seminariet var att belysa kontaktlinsernas roll som den bidragande del de är till en lönsam optiskverksamhet och att ge åhörarna tankar, idéer och inspiration att ta med sig hem.
 
Frågeställningen som panelen fick var just LÖNSAM BUTIK TACK VARE KONTAKTLINSKUNDERNA – hur tänker ni då?
 
En samstämmig åsikt i panelen var att kontaktlinser idag ger en möjlighet till att ha en närmare kontakt med kunderna än vad endast glasögon skulle göra. Den lojalitet och återkommande kontakt som man har med sina kontaktlinskunder gör det lättare att regelbundet möta kunderna och att informera och hjälpa dem samt i slutändan också sälja mer. Vad som också framkom i diskussionerna var vikten av att alltid erbjuda kunden något nytt även om kontaktlinsbärandet fungerat bra och utan några problem. Panelen ansåg att kontaktlinser är och kommer att vara en viktig del i branschen.
 
Sofia, som idag driver Linsen i Stockholm, menade att när hon förvärvade Linsen 2014 så hade verksamheten en övervikt med c:a 60% på kontaktlinser vilket hon såg som en stor möjlighet då Sofia tycker att kontaktlinserna hjälper till att ha en stark relation till kunderna. Kanske rent av starkare än till glasögonkunderna.
Linsen startade redan 1982 som ren kontaktlinspraktik, men sedan 1985 började de också med att erbjuda och sälja glasögon. Sofia anser att merförsäljning till kontaktlinskunderna är lättare än vad det är gentemot de kunder som endast använder glasögon, men hon anser att det måste vara ett mål att så många kunder som möjligt skall vara multianvändare, både glasögon och kontaktlinser.
Per-Åke som är verksam i Umeå och som också har en stor del kontaktlinser i sin verksamhet håller med Sofia. Han tycker att det är mycket viktigt att erbjuda alla kunder både glasögon och kontaktlinser. För idag ser han inget motsattsförhållande mellan glasögon och kontaktlinser och Per-Åke anser att dessutom idag finns kontaktlinser för de flesta behoven av synkorrektion. Man får inte heller glömma bort kombinationstillpassning av glasögon och kontaktlinser där de båda korrektionssätten samarbetar och komplimenterar varandra mycket bra anser Per-Åke. Som ett exempel tillpassar man en grundkorrektion med kontaktlinser och till det glasögon med det tillägg som ett eventuellt specialområde kan kräva. Man kan också dela upp grundkorrektionen mellan kontaktlinserna och glasögonen för att på så vis t ex. reducera en oönskad tjocklek på linserna i glasögonen.
 
Ett annat väl fungerande verktyg till en framgångsrik kontaktlinsverksam är ett abonnemangssystem. Detta lyfte Eva fram som en viktig bidragande faktor till hennes och Tells Optiks framgångar i Visby. 1998 byggde Eva upp deras kontaktlinsverksamhet från scratch och idag har Tells Optik återkommande kunder från både fastlandet och Gotland, detta menar Eva att abonnemangssystemet är en viktig bidragande faktor till. Med ett abonnemangssystem så förbättrar man också följsamheten till att byta linserna i tid påpekade hon vilket hela panelen höll med henne om.
 
I den fortsatta diskussionen så lyfte panelen fram vikten av att hela tiden arbeta med fortbildning och vidare utbildning. Jenny som idag jobbar som Professional Learning and Development Manager Northern European Academy hos Specsavers ser att med den ökade konkurrensen inom vår industri och profession så blir behovet av fortbildning bara större och större. För att hela tiden kunna erbjuda kunderna något nytt, vilket alla ansåg som en viktig faktor till framgång, måste man följa med utvecklingen och ligga i framkant både vad det gäller produkter och kunskap. Panelen menade på att skall man synas i bruset av alla erbjudanden så måste man ha något extra att kunna erbjuda, att ge kunderna något som förbättrar deras vardag och som de ser som viktigt.  
Idag har man som optiker stora möjligheter att kunna erbjuda sina kunder flera typer av tjänster och produkter ansåg panelen.
 
Då panelen hade att ta ställning till vad kontaktlinser kan bidra med till en lönsam verksamhet så höll sig diskussion självklart mest kring detta. I samtalet lyfte flera deltagare fram den bred av kontaktlinser som idag erbjuds optikerna t ex multifokala och Ortho-K.
 
Johanna som har sin verksamhet i Djursholm strax utanför Stockholm framhöll även hon vikten av att hålla sig uppdaterad både kliniskt men även inom den produktutvecklingen som hela tiden pågår. Johanna anser att med den produktinformation som leverantörerna erbjuder ges det möjligt för optikerna att erbjuda flera lösningar till kontaktlinskunder. De multifokala kontaktlinserna är ett av de segment som påtagligt har hjälpt henne till att bibehålla sina kunder inom hennes verksamhet.
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att panelen ansåg att kontaktlinserna är, och kommer vara, en viktig faktor till en lönsam optiksverksamhet och att kontaktlinserna hjälper till att ha en närmare och mer repeterande kontakt med kunderna. För att lyckas med detta framhöll panelen att det krävs att man håller sig uppdaterad kliniskt med fortbildning såväl så som inom den ständigt pågående produktutvecklingen.
 
De optiker som ingick i panelen var följande,
 
Jenny Sandh, har varit aktivt som optiker i drygt 20 år och bl a drivit egen butik i flertalet år. Jenny har också varit verksam som Proffesional Affairs Specialist, hos Alcon och nu sedan en tid tillbaka är hon verksam, som Professional Learning and Development Manager Northern European Academy hos Specsavers.
 
Per-Åke Östman, började sin optikerbana för drygt 50 år sedan och nästa år firar hans klinik i Umeå 30-årsjubileum. För Per-Åke har fortbildning varit en mycket viktig faktor under hela hans yrkesliv och han fortsätter att förkovra sig.
 
Johanna Edholm, startade sin optikerbana i början av 90-talet och har varit verksam framför allt i Stockholm, men har också hunnit med att jobba som optikerkonsult vilket har gett henne en god inblick i hur det fungerar i olika optiska företag runt om i Sverige. Idag driver Johanna Djursholms Optik och Ögonhälsa men är också verksam som klinisk konsult för J&J Visioncare.
 
Eva Söderqvist, började sin optikerbana i slutet av 70-talet och fick behörighet som kontaktlinsoptiker 1988. Eva har framför allt varit, och är, verksam i Visby hos Tells Optik där hon 1998 byggde upp deras kontaktlinsverksamhet från scratch. Innan dess jobbade också Eva i Stockholm.
 
Sofia Zetterström, förvärvade 2014 Linsen som ligger i Stockholm. Linsen startade redan 1982 som ren kontaktlinspraktik, men sedan 1985 började de också att erbjuda och sälja glasögon. Idag erbjuder Sofia sina kunder även andra specialområden såsom torra ögon, ortho-K och topografitillpassade speciallinser. Även Sofia har ett förflutet som Professional Services konsult och då för CibaVision/Alcon.
 
Harald Angström, som var moderator har bl annat drivit egna optikbutiker i Solna och Täby, varit CEO för CooperVision Nordic och Director Professional Affairs för CooperVision EMEA. Idag är Harald verksam som konsult inom ledarskap och management samt innehar diverse styrelseuppdrag bl annat i styrelsen för SKLF.

Artikel av Harald Angström